Specialiste e Burimeve Njerëzore dhe Koordinatore Zyre

Pajtoni Ceramica, pjesë e Pajtoni Group,  lokalizuar me zyrat qëndrore në Autostradën Tiranë-Durrës, shpall pozicion vakant në profilin ‘’Specialiste e Burimeve Njerëzore dhe Koordinatore Zyre‘’.

Përgjegjësitë:

Qëllimi kryesor i pozicionit MENAXHER PROJEKTI per ndertime civile

 

Menaxheri i Projektit është përgjegjës për menaxhimin e strukturës tekniko administrative të projektit si dhe siguron që cilësia e punimeve është sipas planit dhe standarteve të duhura duke mbikqyrur dhe kontrolluar ecurinë e punimeve në të gjitha kantieret.

Funksionet Kryesore të punës

 

 1. Menaxhimi i buxhetit te projektit;
 2. Menaxhimi i devijimeve në projekt dhe grafikut të punimeve dhe ndjekjen e ecurisë së tij;
 3. Ndjek realizimin e punimeve në përputhje me standartet e kompanisë dhe të projektit;
 4. Kontrollon dhe miraton situacionin përmbledhes mujor;
 5. Miraton kost-raportet mujore të projektit;
 6. Menaxhimi i strukturës tekniko administrative të projektit;
 7. Përpilimin e pjesës teknike të kontratave të sipërmarrjes duke përfshirë standartet e ndërtimit, specifikimet, planet e projektit;
 8. Monitorimin e vazhdueshëm të kontratave;
 9. Aprovimin e penaliteteve;
 10. Punon me strukturat përkatëse për të percaktuar dhe analizuar kostot e projektit;
 11. Garantimin e zbatimit të proçedurave tekniko-administrative të kompanisë;
 12. Siguron dokumentimin e të gjitha fazave të projektit. Përgatit plane aftatshkurtra në varësi të progresit të projektit;
 13. Siguron që cilësia e punimeve është sipas standarteve të duhura duke mbikëqyrur dhe kontrolluar ecurinë e punimeve në të gjitha kantieret;
 14. Siguron që të gjitha kërkesat dhe/ose objektivat e projektit janë të dokumentuara siç duhet;
 15. Siguron që dokumentacioni i projektit të jetë i plotë dhe aktual;
 16. Siguron asistencë administrative dhe inxhinerike tek sipërmarrësit e ndërtimeve, të kontraktuesit, për të zgjidhur paqartësitë dhe problemet dhe siguron përfundimin e suksesshëm të projektit;
 17. Përgatitjen e raporteve periodike në lidhje me ecurinë e projekteve;
 18. Përcakton nevojat për staf teknik, organizon punën dhe miraton detyrat për stafin në varësi direkte të tij;
 19. Menaxhon dhe kontrollon zbatimin e detyrave;
 20. Orienton vartësit në proçesin e punës;
 21. Përgatitja e dokumentacioneve në tendera (oferta,metodologji,dok teknik etj).

 

 

Kërkesa dhe Kualifikime:

 

Edukimi:            Diplomë e Nivelit bachelor dhe Master në Inxhinieri Ndërtimi.

Eksperienca:     Mbi 10 vjet eksperiencë pune ne fushën e Inxhinierisë.

Aftësi të tjera:

 • Aftësi të mira organizative, koordinuese;
 • Aftësi të mira komunikuese, prezantimi dhe bashkëpunimi;
 • Të ketë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike (CAD, EXEL, MS-PROJECT, Auto Cad 2D dhe 3D, Revit etc);
 • Njohës i mirë i gjuhës angleze në komunikim dhe shkrim;
 • Të ketë aftësi të mira analitike dhe logjike.

Te interesuarit te dergojne Cv  ne adresen: info@kronconstruction.al duke specifikuar në Subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

 • Afati i Aplikimeve: 1 Tetor 2022

Kërkesa dhe Kualifikime:

 • Edukimi: Diplomë Univeristare në  Shkenca Sociale, Ekonomik, Juridik ose të ngjashme;
 • Eksperienca: Minimalisht 2 eksperiencë në të njëjtin pozicion;

Aftësi të tjera:

 •  Njohuri dhe përvojë të gjerë në ligjin e punësimit, kompensimin, planifikimin organizativ, zhvillimin e organizatës, marrëdhëniet me punonjësit, përmirësimin e procesit, trajnimin dhe zhvillimin;
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft Office; 
 • Gjuhë e huaj: Anglisht.

Pranë Pajtoni Ceramica ju do gjeni:

 • Një ambient mikëpritës dhe dinamik ku keni mundësi dhe hapësirë për tu rritur profesionalisht;
 • Punë me kohë të plotë dhe paga konkuruese në treg;
 • Mundësi rritjeje profesionale Brenda grupit.

Afati i Aplikimeve:

 • 5 Shtator 2022

Mënyra e aplikimit:

 • Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të pranë email-it info@pajtonicenter.al duke specifikuar në subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

PAJTONI GROUP

PAJTONI BUSINESS CENTER është pranë klientëve të saj me ambiente shërbimi
dhe zyra të personalizuara që prej korrikut 2015.

Get a Quote

""
1
Previous
Next